Čáry Kluk

Kouzelník Cinestar Praha | Vystoupení kouzelníka pro děti

V multikině CineStar na mikulášské besídce firmy Pražské služby se nečekaně objevil kouzelník Čáry Kluk.

Kouzelník Čáry KlukKouzelník

Kouzelník

Kouzelník

Pražské služby jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi v nakládání s komunálním odpadem a jeho odstraněním.

V současné době, na základě výběrového řízení z roku 2001 a uzavřené desetileté smlouvě s hl.m. Prahou, vykonává společnost Pražské služby funkci operátora celopražského systému nakládání s komunálním odpadem a ve spolupráci s dalšími subdodavateli zajišťuje soustřeďování, využívání a odstraňování veškerého odpadu vyprodukovaného občany hlavního města Prahy a dalšími subjekty, jež se rovněž zapojili do tohoto jednotného systému.


Do ulic hlavního města vysílá společnost denně cca 90 sběrných vozů na svoz směsného a tříděného odpadu.

Další speciální vozidla zajišťují přistavení a následnou obsluhu velkoobjemových kontejnerů (VOK). Technický stav vozového parku je na vysoké úrovni, protože naše společnost postupně omladila kompletní vozový park. Průměrné stáří vozů je 4-5 roků.

V říjnu 1998 bylo do trvalého provozu uvedeno Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO v Praze-Malešicích, kde je termicky využíváno cca 80 % celkového množství směsného komunálního odpadu v rámci celopražského systému. Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO je napojeno na teplárnu Malešice a energie vzniklá spalováním odpadů je tak částečně využívána v pražské rozvodné síti. V budoucnu se uvažuje s vybudováním turbiny, která by přeměňovala tepelnou energii na elektrickou a byla dodávána do sítě.

Pražšké služby

V květnu roku 2000 byla do trvalého provozu uvedena dotříďovací linka na papír v areálu společnosti. V současné době se na lince dotříďuje veškerý papír, shromážděný ve speciálních sběrných separačních nádobách, rozmístěných na vybraných stanovištích na území města a v převážné části domů v Pražské památkové rezervaci.

Ročně je na lince v současné době zpracováno cca 25 000 tun papíru, který se po dotřídění dodává do papírenských závodů k dalšímu využití. Společnost rovněž zajišťuje a koordinuje sběr a svoz tříděného skla a tříděných plastů, které sběrná vozidla odváží do smluvních dotříďovacích a zpracovatelských zařízení umístěných na území hl.m. Prahy nebo v blízkém okolí. Ročně je tak přepraveno a k dalšímu využití určeno cca 6.700 t skla a 5.100 t plastů.

Pražské služby, a.s. provozují ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy celkem 8 sběrných dvorů, přičemž jeden se nachází přímo v areálu společnosti v ulici Pod Šancemi, Praha 9. Součástí tohoto sběrného dvora je také linka na demontáž televizních a monitorových obrazovek a využití dalších komponentů z vyřazené video a počítačové techniky. Toto zařízení bylo do provozu uvedeno k 1.1.2003. Společnost Pražské služby provozuje na území hlavního města Prahy další sběrné dvory a to v ul. Proboštská, Zakrytá, Puchmajerova, Za Zastávkou, Bečovská, Teplárenská a Klikatá.

Pro likvidaci objemného odpadu od občanů zajišťují Pražské služby ročně přistavení cca 9 tis. velkoobjemových kontejnerů. Stanoviště těchto kontejnerů na komunikacích a termíny přistavení určují jednotlivé městské části. Počty kontejnerů jsou odvozeny od počtu obyvatel příslušných městských částí.

Další důležitou oblastí, ve které Pražské služby působí jsou silničářské činnosti. Jedná se o provádění dopravního značení a zařízení, čištění komunikací a jejich součástí a zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, drobné stavební opravy chodníků a vozovek a údržbu silniční zeleně.

V oblasti dopravního značení a zařízení jsou Pražské služby jednou z největších firem v ČR s celorepublikovou působností. Tato činnost má v naší společnosti mnohaletou tradici a dynamickou současnost. Nabízíme komplexní sortiment zařízení a služeb od projektu až k realizaci

Čištění komunikací a zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací provádíme na základě víceleté zakázky na více než dvou třetinách území hl. m. Prahy.